english college - szkoła językowa

Polityka prywatności

W Szkole Języka Angielskiego English College

1. Zgodnie z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

2. Administratorem Danych Osobowych w Szkole English College (zwanej dalej „Szkołą”) jest Izabela Żelazny prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną jako Izabela Żelazny Nauczanie języków Obcych NIP: 959 134 44 04

3. Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora zostały podane dobrowolnie podczas podpisywania Umowy Prowadzenia Kursu Języka Angielskiego. Są to: imię i nazwisko Kursanta lub jego prawnego Opiekuna, adres email, telefon kontaktowy, adres zamieszkania.

4. Oprócz danych wymienionych w punkcie 3., Administrator przetwarza również zdjęcia wykonane podczas zajęć w Szkole English College, starając się, aby identyfikacja poszczególnych osób nie była jednoznaczna. Zgody na przetwarzanie zdjęć Kursanci lub ich Opiekunowie udzielili dobrowolnie podczas podpisywania Umowy o Prowadzenie Kursu. Zdjęcia są wykorzystywane do promocji Szkoły na portalu Facebook oraz na stronie internetowej www.english-college.pl

5. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) rozliczenia podatkowe, w tym przesyłanie faktur do biura księgowego, z którym została podpisana odpowiednia umowa powierzenia;
b) prowadzenie dokumentacji zajęć – imiona i nazwiska Kursantów w dzienniku papierowym, wraz z ocenami uzyskanymi z testów i innych prac;
c) sprawdzanie i analiza testów wiedzy językowej oraz informowanie o wynikach Opiekunów Kursantów za pośrednictwem wiadomości sms
d) promocja Szkoły (wyłącznie jak w punkcie 4)
e) informowanie Kursantów lub ich Opiekunów o organizacji zajęć i wszelkich kwestiach związanych z nauką w Szkole English College za pośrednictwem wiadomości sms.

6. Administrator udziela dostępu do danych osobowych Kursantów lektorom Szkoły English College, po podpisaniu odpowiedniej umowy powierzenia. Lektorzy dysponują imieniem i nazwiskiem, zdjęciami oraz wynikami nauczania Kursantów (wyniki testów i innych prac w zakresie działalności Szkoły English College).

7. Dane osobowe Kursantów i ich Opiekunów nie są udostępniane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom w żadnych celach. Są odpowiednio chronione i przechowywane.

8. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania

9. Kursanci / prawni Opiekunowie mają prawo:
a) do wglądu w swoje dane osobowe i dane osobowe swoich dzieci
b) do modyfikacji danych w dowolnym momencie
c) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
d) do bycia zapomnianych – tj żądania usunięcia swoich danych z zasobów Administratora
W powyższych celach lub w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio Administratorem Danych Osobowych